Wymagania stawiane klubom sportowym III ligi piłkarskiej + ocena sytuacji w Łomiankach

Kontynuując dyskusję z Plan akcji STADION:

Wymagania stawiane klubom sportowym, ubiegającym się o uzyskanie licencji uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej o mistrzostwo III ligi (wybrane informacje)

1. Procedury i licencja

Przepisy licencyjne PZPN dla klubów III ligi regulują prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności wszystkich podmiotów zaangażowanych w system wydawania licencji klubom III ligi.

Kryteria przyznawania licencji podzielono na 3 odrębne kategorie:

 1. „A” – kryteria OBOWIĄZKOWE (niespełnianie któregokolwiek z kryteriów o wymagalności „A” skutkuje odmową przyznania licencji

 2. „B” – kryteria OBOWIĄZKOWE (jeżeli wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z kryteriów o wymagalności „B” wówczas podlega sankcjom wynikającym ze stosownych przepisów, lecz nie traci prawa do otrzymania licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach III ligi piłkarskiej

 3. „C” – NAJWŁAŚCIWSZA PRAKTYKA POSTĘPOWANIA (kryteria o wymagalności „C” mają charakter rekomendacji w zakresie najlepszych praktyk w systemie licencyjnym. Niespełnianie któregokolwiek z kryteriów kategorii „C” nie skutkuje nałożeniem sankcji ani odmową wydania licencji

Organami właściwymi w sprawach licencji są:

a) Komisja ds. Licencji Klubowych Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, pełniąca obowiązki organu pierwszej instancji

b) Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, pełniąca obowiązki organu odwoławczego (organu drugiej instancji)

Zasadnicze czynności dotyczące procesu licencyjnego dla klubów IV ligi awansu-jących do III ligi:

a) Licencjodawca wzywa kluby IV ligi do złożenia wniosku licencyjnego uprawnia-jącego do udziału w rozgrywkach III ligi w terminie nie później niż 3 dni po zakończeniu rozgrywek IV ligi

b) Klub nie później niż 5 dni od wezwania składa wniosek licencyjny o udział w rozgrywkach III ligi

2. Kryteria prawne

Celem ich wprowadzenia jest określenie stanu pełnomocnictw do reprezentowania Wnioskodawcy na dzień składania wniosku licencyjnego oraz przyjęcie zobowiązań w przedmiocie uznania wszystkich uchwał, przepisów regulaminów FIFA, UEFA i PZPN jak równie przepisów licencyjnych dla klubów III ligi.

Wnioskodawca musi dostarczyć licencjodawcy odpis aktualnego rejestru z KRS.

3. Kryteria sportowe

S-01, wymagalność „A”

Wnioskodawca musi mieć co najmniej 3 zespoły młodzieżowe w ramach własnego podmiotu prawnego lub ze stowarzyszonym z nim innym podmiotem prawnym.

Wnioskodawca, który nie posiada tylu drużyn młodzieżowych – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – może podpisać stosowną umowę na szkolenie młodzieży z innym podmiotem zajmującym się wyłącznie szkoleniem młodzieży, który może zawierać umowę tylko z jednym wnioskodawcą.

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie i funkcjonowanie podmiotu prowadzącego na jego rzecz zespoły młodzieżowe.

S-02, wymagalność „A”

Wnioskodawca musi zapewnić, że w czasie trwania całego meczu zespołu seniorów, uczestniczyć będzie minimum 2 zawodników młodzieżowych do lat 21. Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego, ukończą 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi.

S-03, wymagalność „A”

Wnioskodawca musi zapewnić, że każdy z jego zawodników, uprawniony do gry w pierwszym zespole, przechodzi badania okresowe uprawniające do udziału w roz-grywkach zgodnie z przepisami regulaminu rozgrywek III ligi.

S-04, wymagalność „C”

Zaleca się, by przynajmniej pierwszy trener uczestniczył w kursokonferencjach poświęconych sprawom sędziowania, organizowanych przez PZPN lub Wojewódzki Związek Piłki Nożnej.

4. Kryteria infrastrukturalne – wybrane zagadnienia

 • Minimalna pojemność stadionu wynosi 500 miejsc siedzących, z czego 250 spełnia kryterium indywidualnych miejsc siedzących.
  Dopuszcza się w przypadku beniaminków zmniejszenie minimalnej pojemności stadionu w przypadku budowy/przebudowy, jednakże nie dłużej niż jeden sezon licencyjny.

 • Co najmniej 5% łącznej liczby miejsc na stadionie przewidzianych dla publiczności musi być udostępnione dla kibiców drużyny gości w oddzielnym sektorze, chyba że ze względu na przebudowę lub decyzje niezależnych organów zewnętrznych udostępnienie miejsc drużynie gości będzie niemożliwe.

 • Sektor kibiców gości musi być wydzielony ogrodzeniem trwałym o wysokości minimum 2,2 m z każdej ze stron, z możliwością utworzenia wokół sektora strefy buforowej, trwale wygrodzonej lub organizowanej na poszczególne mecze, oraz posiadać oddzielne wejścia i wyjścia ewakuacyjne, umożliwiające jego bezpieczne opuszczenie.

 • Stadion musi mieć minimum 10 miejsc siedzących dla oficjeli

 • Organizator zawodów musi zapewnić na stadionie miejsca dla osób niepełno-sprawnych i towarzyszących im osobom z dobrą, niezakłóconą widocznością

 • Stadion musi być wyposażony w szatnie dla obu drużyn o pow. minimum 25m2 każda. Każda szatnia musi zostać wyposażona w minimum:
  a) miejsca do siedzenia dla 20 osób
  b) wieszaki lub szafki na odzież dla 20 osób
  c) 3 prysznice
  d) toaletę
  e) tablicę do prezentacji taktyki z wyposażeniem

 • Stadion musi posiadać oddzielną szatnię dla sędziów wyposażoną w:
  a) stół i miejsca do siedzenia dla 4 osób
  b) wieszaki lub szafki na odzież dla 4 osób
  c) prysznic w szatni lub w bezpośrednim jej pobliżu
  d) toaletę w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu

 • Stadion musi być wyposażony w dobrze słyszalny w każdej części stadionu system nagłośnienia służący spikerowi zawodów do przekazywania informacji dotyczących kwestii informacyjnych i porządkowych związanych z meczem

 • Zawody III ligi mogą być rozgrywane przy sztucznym oświetleniu jeżeli poziom natężenia oświetlenia pola gry nie jest mniejszy niż 500 Ev (lx)

 • Parking dla klubów sędziów i innych działaczy musi być wyposażony w min. 1 miejsce dla autokaru oraz 10 miejsc dla samochodów osobowych. Zaleca się umieszczenie tych miejsc wewnątrz stadionu lub w jego bliskim sąsiedztwie. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia klubom lub działaczom takiego dojazdu należy im zapewnić ochronę.

 • Stadion musi być wyposażony w toalety dla obu płci, umożliwiające umycie rąk oraz posiadające odpowiednią ilość ręczników lub suszarek. Na każdych 500 udostępnionych miejsc dla publiczności na leży zapewnić 5 stałych toalet dla mężczyzn i 1 dla kobiet. Dopuszcza się zawarcie umów na dostarczenie toalet mobilnych spełniających w/w wymagania.

 • Stadion musi być otoczony trwałym i stabilnym ogrodzeniem uniemożli-wiającym wejście na obiekt. Każde wejście na obiekt powinno być wyposa-żone w oznakowane punkty kasowe i punkty depozytowe (stałe lub mobilne).

5. Kryteria dotyczące personelu oraz spraw finansowych

 • Wnioskodawca musi wyznaczyć przynajmniej jednego lekarza lub ratownika medycznego obecnego obowiązkowo na meczach rozgrywanych przez klub jako gospodarz
 • Wnioskodawca musi wyznaczyć kierownika ds. bezpieczeństwa odpowiedzial-nego za problematykę ochrony i bezpieczeństwa. Musi on być dostępny przynajmniej podczas meczów rozgrywanych przez klub w charakterze gospodarza
 • Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości służb porządkowych i informacyjnych gwarantujących wydajny system bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów rozgrywanych przez klub w charakterze gospodarza
 • Wnioskodawca ma obowiązek powołać trenera pierwszego zespołu odpowiedzialnego za sprawy piłkarskie. Musi on posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz ważną licencję wydaną przez uprawniony organ.
 • Wnioskodawca ma obowiązek zapewnić licencjonowanego spikera zawodów.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby zarządzającej, odpowiedzialnej za codzienną działalność wnioskodawcy
 • Wnioskodawca musi zaangażować osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe klubu
 • Wnioskodawca musi dowieść, że na 31 marca roku, w którym rozpoczyna się sezon licencyjny nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników, ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Wnioskodawca musi dowieść, że na 31 marca roku, w którym rozpoczyna się sezon licencyjny nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań z tytułu kar nałożonych przez Komisję Dyscyplinarną i Związkową Komisję Odwoławczą
 • Wnioskodawca musi dowieść, że na 31 marca roku, w którym rozpoczyna się sezon licencyjny nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej oraz opłat na rzecz PZPN z tytułu zmiany przynależności klubowej zawodników

Wnioski

Z analizy wymagań stawianych klubom sportowym, ubiegającym się o uzyskanie licencji uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej o mistrzostwo III ligi wynika, że muszą one sprostać wielu nowym, nieznanym sobie dotychczas wyzwaniom, natury całkowicie pozasportowej. Choć te sportowe są też niemałe. Mowa tu przecież o klubach, które awansują do wyższej grupy rozgrywkowej. Tak naprawdę to rozpoczynają one dopiero życie w świecie profesjonalnego sportu. Często nie zdając sobie zupełnie sprawy z czeka-jących je wyzwań. Należy tu wskazać przede wszystkim na wyśrubowane oczekiwania organizacyjne oraz finansowe stawiane tym klubom.

Kluby 3-cio ligowe wkraczają w zupełnie nową dla siebie rzeczywistość, stając się w istocie przedsiębiorstwami sportowymi. Muszą one przede wszystkim nauczyć się administrować bardzo dużym, powierzonym im majątkiem, jakim jest stadion piłkarski, wraz ze związaną z nim infrastrukturą. Do tego dochodzi zarządzanie dużym zespołem ludzkim. Zazwyczaj nieporównanie większym, niż ten jakim zarządzano dotychczas. Pojawiają się też zupełnie nowe wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas dużych imprez masowych. Na koniec wreszcie pojawia się ogromne wyzwanie, w postaci konieczności zapewnienia płynności finansowej tego przedsięwzięcia.

Mówiąc krótko mamy do czynienia z prawdziwym wyzwaniem, obarczonym niestety niemałym ryzykiem.

Jeśli odnieść te pytania i wątpliwości do konkretnego przypadku Klubu piłkarskiego działa-jącego w Łomiankach, trzeba by zadać kilka dość retorycznych pytań.

Jaką zdolność do pozyskiwania środków na swą działalność wykazywał ten klub dotychczas i skąd te środki pochodziły? Z całą pewnością corocznie kilkaset tysięcy wypływało z budżetu miasta.

Tu rodzi się pytanie kolejne, czy ten klub jest w stanie poradzić sobie z tak wielkim przedsięwzięciem jakim jest wizja prowadzenia drużyny 3-cio ligowej, która poza koniecznością sprostania wysokim wymaganiom sportowym musi wziąć na siebie dodatkowe, w postaci obowiązku prowadzenia 3 zespołów młodzieżowych, zobowiązanych do uczestnictwa w zmaganiach na swoim szczeblu? Wydaje się, że to właśnie chęć realizacji takich aspiracji legła u podstaw pomysłu budowy nowego stadionu.

Wątpliwości są tym większe, gdyż jak słyszymy, ten nowy, nieporównanie większy od dotychczasowego obiekt nie wyklucza istnienia starego, który stanie się boiskiem treningowym. Trzeba więc będzie zarządzać i utrzymywać już dwa obiekty, plus kilka od pewnego już czasu działających „Orlików”.

W budżecie gminy pojawiło się nowe zadanie polegające na budowie nowego stadionu piłkarskiego. Mówi się już o wydatkowaniu na ten cel w najbliższych latach 6 mln złotych.

Przedsięwzięcie ma powstać na gruntach gminnych położonych w atrakcyjnym miejscu, a więc zapewne o bardzo dużej wartości.

Planowany obiekt ma być stadionem czysto piłkarskim. Poza meczami ligowymi będzie on zupełnie niedostępny dla mieszkańców. Jakie będą koszty utrzymania tego obiektu nietrudno sobie wyobrazić. Same koszty utrzymania murawy boiska mogą wywołać u wielu uśmiech niedowierzania.

Jeśli przyjrzymy się w tym kontekście ilości kibiców kibicujących zmaganiom piłkarskim na dotychczasowym obiekcie nie sposób uwolnić się od pytania, czy pomysł budowy nowego stadionu nie jest czasem przejawem braku rozsądku? Jakie argumenty przemawiają za inwestowaniem tak dużych środków publicznych w stadion dla prywatnego przecież klubu.

W tej sytuacji należy zapytać o koszty utrzymania stadionu i jakie są pomysły władz klubu na ich sfinansowanie. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie to dalsze wydeptywanie ścieżki do kasy miejskiej. Poza tym zdaje się, że zapomniano zapytać o zdanie mieszkańców w ogóle, a tych mieszkających w sąsiedztwie planowanej inwestycji, w szczególności.

W opinii wielu mieszkańców, teren przeznaczony pod budowę stadionu można zagospo-darować znacznie lepiej. Mogło by tam powstać miejskie centrum rekreacji. Zapewne znacznie tańsze niż stadion piłkarski, a ponad wszelką wątpliwość lepiej służące mieszkańcom Łomianek.

Planowany stadion pozostaje ponadto w rażącej kolizji z koncepcją rewitalizacji położonego nieopodal parku nad jeziorem Fabrycznym, w którą włożono już niemało pieniędzy. Dodatkowo, realizacja zaplanowanej koncepcji budowy stadionu zniszczy cenny fragment starorzecza Wisły położonego w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w sąsiedz-twie osiedla Naturalis oraz doprowadzi do wycinki wielu rosnących tam drzew.

Miejsce to powinno zostać zrewitalizowane wraz z parkiem i stanowić świetny początek dla ogólnie dostępnego dla wszystkich mieszkańców kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego miasta.

Jakie będą losy tego przedsięwzięcia jeszcze nie wiadomo. Mimo wielkiej determinacji władz by budowę stadionu zmaterializować, nie wszystko jeszcze stracone.

Wiele ciągle zależy od nas. Spróbujmy przeciwstawić się tej narzucanej nam i z pewnością nieudanej koncepcji oraz zrealizować naszą, służącą lepiej mieszkańcom Łomianek.

P.S.
Podręczniki licencyjne: https://www.pzpn.pl/rozgrywki-klubowe/licencje-klubowe Kontynuując dyskusję z Podsumowania spotkania z 19 kwietnia: