Podziały nieruchomości na mniejsze niż minimalna działka budowlana w PZP


(Janusz Skonieczny) #1

Deweloperzy w Łomiankach budują domy na działkach mniejszych niż minimalne działki wskazane w planach zagospodarowania przestrzennego.

Przykładowo, dla obszaru na obrazku w planie zagospodarowania dla tego terenu jest mowa o minimum wielkości działki budowlanej 2000m2 i przeznaczaniu pod zabudowę ekstensywną — §67 pkt.6 obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011 r. dla obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A.

W zawiązku z powyższym 19 marca i 4 kwietnia, wystąpiłem z wnioskiem umożliwiającym zbadanie skali tego procedery i próbę identyfikacji beneficjentów, którzy być może korumpują naszego burmistrza.

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

  1. Decyzje podziału nieruchomości wydane w 2016 r., w wyniku których powstały działki o powierzchni mniejszej niż minimalna powierzchnia działki budowlanej wskazanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie licząc działek wydzielonych pod drogę.
Przykładowo dla obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A, proszę o udostępnienie decyzji podziału w wyniku których powstały działki o powierzchni mniejszej niż 2000 m2, wskazanej §67 pkt.6 obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011 r.
  1. Decyzje podziału nieruchomości wydane w 2016 r., w wyniku których powstały działki o bez bezpośredniego dostępu do drogi.

Udostępnienie powyższej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, ponieważ:

  1. Wskazuje decyzje, które mogą prowadzić do obejścia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku, gdy dotyczą działki na której wybudowano zespół budynków, które w wyniku podziału nieruchomości przestaną stanowić zespołem i każdy z budynków stanie na osobnej działce.
  1. Podziały te mogą prowadzić do degradacji walorów terenu objętego planem poprzez niezachowanie współczynników np. powierzchni biologicznie czynnej.
  1. Decyzje te mogły zostać wydane przez skorumpowanych urzędników i należy sprawdzić okoliczności ich wydania, w szczególności możliwość przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za wydanie decyzji.

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w formie dokumentów elektronicznych umożliwiających kopiowanie tekstu w zakresie w jakim istnieją takie dokumenty elektroniczne i przesłanie ich na adres watchdog@lomianki.org. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, zwracam uwagę, że skany wydruków dokumentów elektronicznych, nie są formą dokumentu elektronicznego umożliwiającego kopiowanie tekstu.

Na podstawie art. 391 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, proszę o doręczenie pism w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

Proszę o odpowiedź na tą wiadomość email w celu potwierdzenia jej otrzymania przez organ.

Decyzje za 2015 i 2016r

Urząd udostępnił decyzje, niestety wymazując wszelkie dane o beneficjentach, uniemożliwiając ich porównanie pomiędzy decyzjami (np. nie zostawiając samych nazwisk).

Będę jeszcze próbował ustalić brakujące informacje, nie mniej jednak wrzucam tutaj poglądowo uzyskane dokumenty.

https://drive.google.com/open?id=0B1hYVXsrSXCKZFd1anhILXQ0NVk


Dlaczego wnioskujemy o tak różne informacje publiczne?