NGO - nie wymiękamy

Jak co roku Urząd przyjmuje zasady współpracy z NGO. Przepisy nakazują, by zasady te poddać konsultacjom. Nie jest chyba specjalnie odkrywczym spostrzeżenie, że po to ten obowiązek wprowadzono, by NGO miały wpływ na kształt dokumentu. Tymczasem w roku ubiegłym, mimo wielu zgłoszeń, do projektu nie przyjęto żadnej, najmniejszej chociaż poprawki. Uważamy, że opracowane wówczas przy udziale licznych organizacji propozycje są nadal w 100% aktualne. Załączam je w postaci przewidzianego przez Urząd formularza zgłoszeniowego, tak by można je swobodnie edytować i zmieniać. Poprawki zmieniające 2016 na 2017 itp. są już naniesione. Spotkanie konsultacyjne 17-10-2016, 18:00 w małej sali konferencyjnej w ICDS. Termin zgłaszania uwag - 24-10-2016. Można wysłać na: konsultacje@lomianki.pl Formularz z propozycją uwag: https://drive.google.com/file/d/0B-BAw-9aigb4aE9ZMi1tOXZKR1E/view?usp=sharing Projekt i inne załączniki na: http://bip.lomianki.pl/index.php?m=13&dc=13625 Zachęcam do działania. Z bezczynności rzadko kiedy coś dobrego wychodzi.

Bardzo interesujące z punktu widzenia organizacji pozarządowych powinny być procedury przyznawania funduszy poza “budżetem” nowym organizacjom, bez żadnego dorobku społecznego - a nieprzyznawanie ich organizacjom ustabilizowanym na lokalnym rynku działalności. Dodatkowo, istnieją przesłanki do podejrzenia, iż te nowe organizacje zostają zakładane: po pierwsze - przez znajomych, krewnych, lub rodziny radnych, czy urzędników gminnych; po drugie - powstają w celu zorganizowania konkretnego wydarzenia na zamówienie gminy (a więc takich, które powinny być realizowane w ramach zadań własnych gminy i z otwartego budżetu zaakceptowanego przez Radę Miejską), a nie organizowania szeregu wydarzeń.

Niestety, chyba nie zdążę na dzisiejsze spotkanie. Mam jednak prośbę aby poruszyć temat konieczności publikowania przez Urząd Gminy sprawozdań z przeprowadzenia przez organizacje pozarządowe - które otrzymały z Gminy jakiekolwiek dofinansowanie - konkretnych działań/eventów. Oraz zadać pytanie kto z ramienia Gminy kontroluje/weryfikuje w jakim zakresie dane działanie zostało zrealizowane i czy zostały wypełnione przesłanki z wniosku. Kiedyś takie informacje znajdowały się na łomiankowskim BIP. Obecnie np. nowa organizacja z Zielonej Łąki otrzymała 100 tysięcy złotych na “organizowanie wydarzeń integracyjnych”. We wniosku nie wymienia się jakie to wydarzenia, gdzie będą organizowane, jaki wkład własny, kto i o jakich kwalifikacjach będzie realizował wykonanie działań, itp. Czyli - jako ngos taka organizacja nie spełnia przesłanek do otrzymania jakiegokolwiek dofinansowania. A inne wnioski, udokumentowane, od ngosów ustabilizowanych, są odrzucane. W ten sposób powstaje luźna pula pieniędzy do zagospodarowania, którą rozdziela Urząd/Burmistrz - w sposób absolutnie uznaniowy. Moim zdaniem jest to ogromne pole do nadużyć, które powinno podlegać nadzorowi społecznemu. A jeżeli Urząd nie ma nic do ukrycia - to takie sprawozdania powinien tym bardziej CHCIEĆ publikować - aby wykazać transparentność swoich działań.

Pozdrawiam

Ten kij ma dwa końce. Bo jak nowe organizacje mają uzyskać dorobek uprawniający do dofinansowania? Procedura powinna dopuszczać różne organizacje, a jedynie premiować te z doświadczeniem.