VI sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

Dziś, 20 lutego br. o godzinie 8:00 do auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 odbyła VI sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.

Sesja dotyczyła głównie poniższego stanowiska i związanych z nim zmian w budżecie:

Stanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Łomianki

W dniu 29 stycznia 2019 r., wpłynęło pismo z kancelarii notarialnej Kinga Nałęcz, Marek Wiatrakiewicz, Bartosz Łuszczak, Spółka Partnerska, Kancelaria Notarialna, dotyczące wypowiedzenia się przez Burmistrza Gminy Łomianki w sprawie pierwokupu, przysługującego gminie Łomianki wynikającego z art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm).

Rada Miejska w Łomiankach wyraża zdanie, iż prawo pierwokupu nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 274/4 z obrębu 0006 Łomianki, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA 4M/00389755/2 oraz z działek ewidencyjnych nr 477 i 478 z obrębu 0006 Łomianki, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00055563/9, z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury gminnej pozytywnie przyczyni się do wzrostu jej potencjału i jest zgodne z planami inwestycyjnymi rozwoju Gminy Łomianki.

Działka została pokazana na szkicu, a okoliczne działki można obejrzeć w Geoportalu

W załączeniu przesyłam materiały na sesję

Dodatkowo załączam umowę zawartą w 2017 przez ówczesnego burmistrza Łomianek Tomasza Henryka Dąbrowskiego, a według której inwestor prywatny poprosił o sprzyjające mu zmiany w projekcie przebudowy ul. Warszawskiej, a także zobowiązał się do pokrycia kosztów realizacji tych zmian.

Ponadto na dzisiejszej sesji radni otrzymali kopię pisma z pogróżkami, w szczególności utrudnień pozyskiwaniu środków UE oraz dochodzenia roszczeń z tytułu nie wywiązania się z przez gminę z umowy.

Moim zdaniem bezzasadne, bo inwestor otrzymał to za co zapłacił, to jest zapłacił za zmiany przebudowy Warszawskiej. Gminie na tych zmianach nie zależało i by ich nie zrealizowała, a prywatny inwestor zaryzykował płacąc za infrastrukturę, której głównym beneficjentem będzie przyszły właściciel posesji — co do której inwestor nie zabezpieczył sobie praw. Podjął ryzyko inwestycyjne na własny koszt.

Wszystkich tych, którzy nie przyjmują ot tak doniesień o ew. hipotece na 9 MPLN, zapraszam do lektury księgi ksiąg wieczystych.

Nie widać tam nic strasznego. Aktualny właściciel powinien zwrócić firmie Prima Bud zadatek oraz koszty zmiany projektu i realizacji przebudowy ul Warszawskiej — tak, tych kosztów co do których na sesji pan Damian Woźniak straszył nas, że będzie ich dochodził (jak zrozumiałem od gminy) — w przypadku niezawarcia umowy przyrzeczonej z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi sprzedający.

IMHO proste to jasna sprawa, część zapłaty za działkę, czyli tych 11 milionów, pójdzie na spłacenie hipoteki. Gmina nic nie musi dokładać bo zobowiązanie nie leży na właścicielu działki tylko na Zakładach Drzewnych i zobowiązania dalej pozostanie ich działka jest jedynie zabezpieczeniem. Urząd musi jedynie zadbać by Zakłady Drzewne spłaciły swoje zobowiązanie.

HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA 9 000 070,00 (DZIEWIĘĆ MILIONÓW SIEDEMDZIESIĄT)

ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI O ZWROT ZADATKU ALBO ZAPŁATĘ PODWOJONEJ KWOTY ZADATKU ZAPŁACONEGO NA PODSTAWIE UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ SPRZEDAŻY Z DNIA 21.12.2011 R., UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Z DNIA 21.12.2011R., REP. A NR 19216/2011 ORAZ ZMIANA UMOWY PRZEDWSTĘPNEJSPRZEDAŻY (ZMIANA 4) Z 19.12.2017 REP A NR 18722/2017

HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA 800000,00 (OSIEMSET TYSIĘCY)

ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI TEJ SPÓŁKI WOBEC SPRZEDAJĄCEGO O ZWROT, W PRZYPADKU NIEZAWARCIA UMOWY PRZYRZECZONEJ Z PRZYCZYN, ZA KTÓRE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI SPRZEDAJĄCY, FAKTYCZNIE PONIESIONYCH PRZEZ KUPUJĄCEGO I NALEŻYCIE UDOKUMENTOWANYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z POROZUMIENIEM ZAWARTYM PRZEZ KUPUJĄCEGO Z GMINĄ ŁOMIANKI DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU, WYNIKAJĄCEJ Z PKT III 19 PKT 6 AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 19 GRUDNIA 2017 ROKU, DOKUMENTUJĄCEGO ZMIANĘ UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ SPRZEDAŻY, OŚWIADCZENIE O USTANOENIU HIPOTEKI ZAWARTE W AKCIE STANOWIĄCYM PODSTAWĘ WPISU REP A NR 18722/2017

Podrzucam wyciąg z księgi wieczystej WA 4M/00389755/2 oraz WA4M/00055563/9:

Ciąg dalszy tego tematu:

Umowę rozwiązano zaraz po naszej sesji i urząd nie zdążył jeszcze poinformować o chęci skorzystania z prawa pierwokupu.

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości pod warunkiem stwarza stan związania sprzedającego do chwili upływu terminu złożenia przez uprawnionego swego oświadczenia. W trakcie biegu terminu na realizację prawa pierwokupu na zobowiązanym (właścicielu nieruchomości) ciąży obowiązek powstrzymania się od działań, które negatywnie wpływałyby na możliwość realizacji tego uprawnienia (uchwała Sądu Najwyższego z 9.10.1991 r., III CZP 94/91). Jednakże powyższe ograniczenie nie dotyczy możliwości rozwiązania warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przez sprzedającego, jeśli oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nie zostało jeszcze złożone, bądź jeśli minął miesięczny termin na jego złożenie, a prawo pierwokupu nie zostało wykonane. W doktrynie i orzecznictwie przeważa pogląd, że w takim wypadku stronom wolno rozwiązać warunkową umowę sprzedaży nieruchomości i nie jest to udaremnienie wykonania prawa pierwokupu, ale wyraz zasady swobody umów.