Uwagi do wybranych opinii, dotyczących koncepcji programowo- przestrzennej tzw. „małej obwodnicy Łomianek”

RDOŚ

 1. Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 sierpni 2016 r. wynika, że Wojewódzki Konserwator Przyrody uznał iż ocena przedstawionej mu koncepcji wykracza poza kompetencje RDOŚ, a wystąpienie jego opinię jest przedwczesne.

 2. Przypomniał on jednocześnie wnioskodawcy, że do właściwości organu jakim jest RDOŚ należy ocena wpływu konkretnej inwestycji na środowisko, lecz może on jej dokonać wyłącznie w ramach określonych procedur. Wszczęcie takiej procedury może nastąpić jedynie w precyzyjnie określonych okolicznościach, w oparciu o zapisy ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Okoliczności takie jednak nie zaistniały.

 3. Zaangażowanie się RDOŚ w proces opiniowania jest możliwe dopiero w sytuacji kiedy spełnione zostaną następujące wymagania:

 • planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko i zgodnie z prawem musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

 • aby takiej kwalifikacji dokonać potrzebny jest jego ocena, dokonana w oparciu o gotowy projekt przedsięwzięcia, którego jeszcze nie ma

 • w chwili obecnej mamy do czynienia jedynie ze wstępnymi rozważaniami prowadzonymi w ramach tzw. koncepcji programowo-przestrzennej

 • inwestor, który stwierdził, że w jego przypadku pojawiła się konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, musi wystąpić z wnioskiem o jej wydanie oraz przedłożyć wiele wymaganych w tej sytuacji załączników, które pozwolą na precyzyjną ocenę tego zamierzenia inwestycyjnego pod kątem jego oddziaływania na środowisko

 • organem wydającym taka decyzję jest Burmistrz Łomianek

 • musi on najpierw wydać i następnie upublicznić decyzję administracyjną o wszczęciu przedmiotowego postępowania administracyjnego

 • w postępowaniu takim mogą uczestniczyć jako strony wszyscy, którzy udokumentują, że postępowanie to dotyczy ich interesu prawnego. Mogą się do niego przyłączyć na prawach strony również stowarzyszenia, których statut upoważnia do uczestniczenia w takim postepowaniu

 • Burmistrz jest zobowiązany do uprzedniego zaopiniowania przedstawionego mu projektu w RDOŚ. Bez pozytywnej opinii RDOŚ Burmistrz nie może on wydać pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • decyzje administracyjne będące wynikiem postępowania o wydanie decyzji o środowis- kowych uwarunkowaniach podlegają zaskarżeniu

Wydaje się, że w opisywanym przypadku Burmistrzowi zależało na uzyskaniu jakiejś (jakiejkolwiek) opinii, która pomogła by w wywołaniu wśród mieszkańców wrażenia, że RDOŚ nie ma zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Co zaskakujące robi to mimo, że naraża się na śmieszność, przez niedopełnienie oczywistych, wymaganych prawem procedur. Wydaje się, że jest to gra w „a może się uda”

Kampinoski Park Narodowy

 1. Z opinii Dyrektora KPN z dn. 27 07 2016 r. wynika, że poszedł on nieco dalej niż zrobił to w swej opinii RDOŚ. Wydał on wstępną, pozytywną opinię o przedstawionej koncepcji.

 2. W opinii tej wskazał jednak, że ma ona charakter warunkowy.

 3. Wskazał na następujące zagrożenia jakie rodzi budowa obwodnicy:

 • niebezpieczna bliskość od granic obszaru Natura 2000, granic rezerwatu „Jezioro Kiełpińskie” oraz przebieg obwodnicy w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

 • zagrożenia dla licznych stanowisk archeologicznych zaewidencjonowanych wzdłuż linii planowanej obwodnicy (jak wynika z pozyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej umów zawartych między UMiG Łomianki, a podmiotami zewnętrznymi, podjęto już współpracę ze specjalistycznymi firmami, którym zlecono wykonanie analiz archeologicznych w różnych częściach Łomianek)

 • brak informacji o przejściach obwodnicy przez cieki wodne korytarza ekologicznego oraz o przepustach w nasypie trasy na odcinkach przebiegających przez tereny łąkowe

 • brak informacji o sposobie odprowadzania wód opadowych (które zgodnie z obowiązu- jącymi przepisami, jeśli pochodzą z dróg – klasyfikowane są jako ścieki i wymagają co najmniej podczyszczania). Uwaga dotyczy w szczególności łąk nadwiślańskich w obrębie Doliny Łomiankowskiej oraz sąsiedztwa Jeziora Kiełpińskiego.

 • wskazanie kilku miejsc, w których obwodnica przecina korytarz ekologiczny - co zagraża utratą jego ciągłości, a do czego nie można dopuścić

 • brak przepustu pod jednym z planowanych zjazdów, w ciągu korytarza ekologicznego. W opinii Parku przepust taki powinien tam być zapewniony.

Niektóre z wymagań stawianych przez Dyrektora KPN, jak choćby zaprojektowanie brakującego przepustu są do spełnienia bez trudu. Inne jednak, jak choćby przerwanie ciągłości korytarza ekologicznego wymagają moim zdaniem zasadniczych zmian w obecnej koncepcji przebiegu obwodnicy!

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

 1. Z opinii tej wynika, że (podobnie jak uczynił to RDOŚ) wskazuje się iż na etapie przedrealizacyjnym, ocena bezpośredniego bądź pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi możliwe jest jedynie w oparciu o postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

 1. W swym piśmie z dnia 5 08 2016 r. wskazuje na 2-krotną kolizję przebiegu planowanej obwodnicy z tzw. Rowem A (tzw. rów melioracyjny szczegółowy – zwany potocznie Strugą Dziekanowską)

Zarząd Dróg Powiatowych

 1. Zgłoszono 5 uwag, z których najistotniejsze to:
 • brak informacji o sposobie odprowadzania wód deszczowych i roztopowych ze skrzyżowań/rond w ciągu ul. Rolniczej, która jest drogą powiatową.

 • wskazano na brak prognozy natężenia ruchu, który w wyniku budowy obwodnicy wprowadzony zostanie w ciąg komunikacyjny ul Rolniczej. Wyrażono obawę czy konstrukcja tej drogi jest wystarczająca dla przyjęcia obciążeń pochodzących z planowanej obwodnicy

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

W swym piśmie z 5 09 2016 r. wskazano na następujące problemy:

 • brak rozwiązania uwzględniającego fakt krzyżowania się planowanej obwodnicy z planowaną „Legionowską Trasą Mostową”

 • wskazano na poważne zagrożenia (to kolejna instytucja opiniująca, która zwróciła uwagę na ten aspekt) związane z zagrożeniem negatywnym oddziaływaniem planowanej inwestycji na obszar natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły oraz rezerwat przyrody Jezioro Kiełpińskie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

 1. Zwrócił uwagę w swym wystąpieniu z dnia 24 08 2016 r. że w wielu miejscach wzdłuż planowanego przebiegu planowanej obwodnicy występują stanowiska archeologiczne o różnym stopniu ich rozpoznania. Stawiają one wymagania szczególnej pieczołowitości przy prowadzonych pracach związanych z budową drogi, która jak wynika z opinii może być wstrzymywana na różnych etapach prac w celu oceny ryzyka zniszczenia obiektów wartościowych archeologicznie.

 2. Stwierdzono braki w dostarczonej dokumentacji, związanej z prowadzonymi badaniami na terenach planowanej inwestycji

 3. Stwierdzono konieczność cyklicznego, etapowego prowadzenia badań w trakcie prac budowlanych. Kolejne etapy wymagają pozwolenia, wydawanego na wniosek zainteresowanego.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

 1. W piśmie z dnia 27 września stwierdzono, że przedstawiony projekt małej obwodnicy Łomianek nie w pełni spełnia wymagania stawiane tej inwestycji przez PSE, na odcinku krzyżującym się lub zbliżenia do linii 400 kV Miłosn-Mościska/Ołtarzew

Polska Spółka Gazownictwa

 1. Zgłoszono cały szereg uwag oraz wymagań związanych z konieczną przebudową wielu gazociągów w związku z faktem ich krzyżowania się z planowanym przebiegiem obwodnicy.

 2. Przeprowadzenie tych modernizacji i przebudów jest warunkiem wstępnym dla uzyskania pozytywnej opinii PSG o planowanym przedsięwzięciu

 3. Wszystkie koszty tej przebudowy poniesie Gmina

 4. Koszty te ze względu na brak projektów przebudowy nie mogły zostać skosztorysowane i jak się w związku z tym wydaje nie zostały uwzględnione w kosztorysie przedsięwzięcia.

PERN

 1. Zgłoszono uwagi dotyczące konieczności uzgodnień z PERN S.A. w związku z krzyżowaniem się planowanej obwodnicy z linią światłowodową ułożoną w ciągu ul. Fabrycznej.

2 posts were split to a new topic: Mała Obwodnica Łomianek - o co chodzi?