Usługi ogrodnicze 2015r

Dużo się ostatnio w Łomiankach sadzi i wycina. Niektórzy uważają, że sadzi się za dużo, a wycina niepotrzebnie. Dlatego 4 października wystąpiłem o:

Umowy i faktury związane z realizacją usług ogrodniczych i kwiaciarskich oraz zakupu roślin i materiałów związanych z tymi usługami wykonywanymi w 2015r.

Odpowiedzi urząd w osobie Piotra Rusieckiego odpowiedział przedłużając termin odpowiedzi (co daje nadzieję):

https://drive.google.com/open?id=0B1hYVXsrSXCKaDljMkRLbjBtcTM5RzZveExibzdOVVJ3aVE4

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 4 października 2016 roku uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) przedłużam termin odpowiedzi na wniosek do dnia 28 listopada 2016 roku.

Jednocześnie informuję, iż przesunięcie terminu związane jest z koniecznością przygotowania dużej ilości wnioskowanej dokumentacji.

Ponadto informuję, iż nie może Pan żądać udostępnienia odpowiedzi na wniosek w Biuletynie Informacji Publicznej, ponieważ „… w ustawie o dostępie do informacji publicznej nie istnieje żaden przepis prawa, który wskazywałby na uprawnienia strony do żądania zamieszczenia bądź też usunięcia określonych informacji publicznych z Biuletynu Informacji Publicznej…", co potwierdza wyrok WSA w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 r., sygn. II SAB/Lu 168/13.

W związku z powyższym proszę o wskazanie prawidłowej formy udostępnienia informacji publicznej.

Tym razem mamy uzasadnienie oparte w orzecznictwie: II SAB/Lu 168/13 - Wyrok WSA w Lublinie — idziemy czytać :slight_smile:

Uzasadnienie do odpowiedzi urzędu jest chybione :stuck_out_tongue_winking_eye:

Jako argument za tym, że urząd na wniosek nie musi publikować informacji na BIP, podał przypadek, gdy inny organ opublikował informacje na BIP.

Tj. wyrok wyrok WSA w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 r., sygn. II SAB/Lu 168/13 i odrzucenie skargi dotyczy przypadku, gdy urząd zamiast udostępnić informacje wnioskodawcy bezpośrednio, opublikował informacje na BIPie i poinformował o tym wnioskodawcę.

Czyli dokładnie to o co ja wnioskuję. Wnioskuję by urząd udostępnił informacje na BIP.


[…] Z przepisu tego wynika, że tryb wnioskowy przewidziany jest jedynie dla informacji, których nie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium. Organ administracji publicznej, do którego skierowany był wniosek, zwolniony jest zatem z obowiązku udostępnienia informacji, która została ona ujawniona w BIP lub centralnym repozytorium.

Taka sytuacja występuje w rozpoznawanej sprawie. Skarżąca Spółka we wniosku z dnia 19 listopada 2012 r. zwróciła się o udzielenie jej informacji publicznej tj. kopii protokołów z posiedzeń Zarządu Związku Komunalnego Gmin za okres od 1 stycznia 2008r. do chwili obecnej, kopii protokołów z posiedzeń Walnych Zgromadzeń Związku Komunalnego Gmin za ten sam okres oraz kopii podjętych uchwał – rejestru uchwał podjętych za ten sam okres.

Jak wynika ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://zwiazekgmin.ebip.lublin.pl/index.php?menu=prawo&stage=rejestr – na stronie tej znajdują się wszystkie żądane przez skarżącą Spółkę dokumenty zawierające informację publiczną […]

I dalej:

[…] Skoro zatem w niniejszej sprawie żądane przez skarżącą Spółkę informacje publiczne zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, to nie mógł mieć zastosowania przepis art. 14 ustawy, stanowiący, iż udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem. […]

I do tego zmierzam, chciałbym by nasz urząd udostępniał informacje na BIPie, także wtedy jeśli o nie wnioskujemy. Bo wtedy:

  1. są dostępne dla wszystkich,
  2. są łatwe do pobrania
  3. można łatwo wskazać te informacje innym mieszkańcom.

Dlaczego urząd broni się przed takim sposobem udostępniania informacji? Czyżby próbował coś ukrywać?

Śpiesząc z wyjaśnieniami:

  1. Organ nie musi niczego publikować na wniosek jednostki w BIP. Jedynie ustawa może taki obowiązek nakazywać.
  2. Jeżeli jest wniosek o udostępnienie informacji np. na adres email to urząd może na tego maila odpowiedzieć przesyłając wszystkie informacje. Nie musi odpowiadać tylko wtedy gdy informacja już jest w BIP, ale uwaga, jeżeli wniosek już wpłynął to urząd może już po wpłynięciu wniosku umieścić informację w BIP z własnej nieprzymuszonej woli i wtedy nie musi przesyłać dokumentów na maila tylko może przesłać link do BIP mówiąc że już taka informacja w BIP się znajduje.

Reasumując: umieszczanie w BIP jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem (wyłączając przypadki wskazane w ustawie).

1 polubienie

Tu się nie zgodzę.

  1. Jeśli to jest wniosek o publikację to tak, nie musi.

  2. Jeśli jednak to jest wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formie […] I tutaj jest podana jakaś forma, np. przez udostępnienie jej za pośrednictwem BIP, to organ takiemu wnioskowi powinien uczynić zadość realizując nakaz wynikający z art. 14.1 o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Prowadzimy tą dyskusję w dwóch wątkach jednocześnie, proponuję temat formy udostępnienia prowadzić w temacie:

Urząd opowiedział emailem:

  1. https://drive.google.com/open?id=0B1hYVXsrSXCKdm44UmoxQXJ4R2VGMnpZaWp3VFNfYzlORFNJ
  2. https://drive.google.com/open?id=0B1hYVXsrSXCKa2xJaTdnM3k5OXkxMFJ5VHAzbjBtb3N2QTBv

Nawet przed terminem. Gratulacje! Jakieś wnioski po analizie? :wink: