Sesje Rady Miejskiej w Łomiankach

W łomiankach najbliższa sesja zaczyna się o 12 w południe, tak żeby mieszkańcy mogli w niej uczestniczyć. Podobno urząd jest przychylny mieszkańcom. http://politykawarszawska.pl/a/1203

Najdalej idzie Szymon Ossowski, który jest zdania, że powinno to być w soboty.

To jest myśl, najpierw na zakupy na bazarek potem na sesję rady miejskiej :smiley:

Mam taką przewrotną myśl, że im bliżej będzie nowych wyborów i urzędnikom będzie zależało na rozgłosie, to sesje rady będą w godzinach zachęcających do odwiedzin. Teraz burmistrzowi zależy by jak najszybciej przepchnąć uchwały najlepiej tak by nikt o nich nie wiedział :wink:

Program zapowiada się imponująco :smile: Chyba będzie tylko glosowanie i nikogo nie dopuszczą do głosu, bo po co już wszystko wcześniej ustalili.

12 marca br. o godzinie 12.00 sesja Rady Miejskiej. Proszę zwrócić uwagę na liczbę punktów w porządku sesji. Projekty uchwał, które będą omawiane i glosowane to:

 1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2015-2021,
 3. ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki,
 4. wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łomianki,
 5. rozpatrzenia skargi na zaniechanie i niewłaściwe załatwienie sprawy przez Burmistrza Łomianek,
 6. zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą „Dom Kultury w Łomiankach” oraz nadania statutu,
 7. zmiany uchwały w sprawie przekazania do korzystania jednostkom pomocniczym Gminy Łomianki tablic ogłoszeń usytuowanych na terenie Gminy Łomianki,
 8. wyboru dwóch przedstawicieli Rady miejskiej w Łomiankach do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „KAMPINOS”,
 9. negatywnej opinii wariantu I dotyczącego „Określenia przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań" oraz negatywnej opinii dotyczącej tzw. „udrożnienia” ul. Kolejowej na obszarze naszej gminy,
 10. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadanie pod nazwą „Wykonania dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolnicza z ul. Wiejską”,
 11. wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 12. zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Łomianek nr RKA.0050.41.2015 r. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu meczu piłki nożnej niebędącego masową imprezą sportową,
 13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum Handlowego Auchan,
 14. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna,
 15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna,
 16. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny,
 17. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa,
 18. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny część B”,
 19. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków,
 20. uchylenia Uchwały Nr XXI/141/2004 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska Południe”, Uchwały Nr XXXII/214/2005 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/141/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska Południe” oraz Uchwały Nr XXXIV/236/2005 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 września 2005 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/214/2005 z dnia 14 czerwca 2005 roku, dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXI/141/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska Południe”,
 21. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska Południe”,
 22. zmieniająca uchwałę nr XLIII/261/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
 23. zmieniająca uchwałę Nr LX/351/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn.: „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego”.

Są też (na końcu) przewidziane wolne wnioski. http://www.lomianki.pl/lomianki2/index.php?dc=4124

Dorzucili jeszzce 4 uchwały. Dziś (!). M in nowe stanowisko RM w sprawie S7. Bosko. Będziemy to głosować o 12 przy SZEROKIM jak się spodziewam udziale widowni ;( To jest transparentność po łominakowsku

1 polubienie