Konsultacje a la Łomianki

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się narada na temat tak zwanych Rad Działalności Pożytku Publicznego, czyli platformy współdziałania samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Jako przykład ekstremalnej, niespotykanej gdzie indziej sytuacji wymieniono Łomianki. Co tak zbulwersowało uczestników ogólnopolskiego spotkania? Powodem był opis przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w naszym mieście. Każdy samorząd ma ustawowy obowiązek skonsultowania z organizacjami zasad współpracy. Takie konsultacje odbyły się w Łomiankach 9 listopada. Stowarzyszenia i fundacje działające w naszym mieście potraktowały je bardzo poważnie. Po spotkaniu zorganizowanym przez Urząd, do Łomianek ściągnięty został ekspert ze Stowarzyszenia BORIS zajmującego się wsparciem różnych form reprezentacji III sektora. Przedyskutowano dokładnie cały dziesięciostronicowy dokument. Zaproponowano kilka poprawek idących w kierunku większej przejrzystości i otwartości reguł współpracy. Poprawki zostały przesłane w wymaganym terminie przez kilka organizacji.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/137-konsultacje-a-la-lomianki.html

@witold_gawda skąd w ministerstwie wiedzieli o naszej sytuacji?