Jak uzyskać informacje publiczne

Jak przygotować wniosek

Najwygodniejsza jest forma poczty elektronicznej, ponieważ nie wychodząc z domu możemy stosunkowo łatwo poprosić o dowolne informacje będące w posiadaniu jakiegoś Organu.

Wystarczy 5 minut by na podstawie wzoru wniosku o dostęp do informacji publicznych dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach poprosić o jakieś informacje. Wystarczy wpisać pytania lub wskazać pożądane informacje, uzupełnić swoje dane kontaktowe i wysłać do urzędu na adres umig@lomianki.pl

Co jest informacją publiczną

Informacjami publicznymi są jakieś fakty, najczęściej będą to informacje zawarte w dokumentach istniejących w posiadaniu Organu. Nie możemy poprosić o odpowiedź na dowolne pytanie np. nie możemy poprosić o opinię lub zapytać dlaczego, chyba że odpowiedzią jest przekazanie jakiejś informacji (faktów) będących w posiadaniu Organu

Jednak często można uzyskać to na czym nam zależy właściwie formułując pytania. Przykładowo zamiast pytania:

Dlaczego urząd naprawił drogę X, a nie naprawił drogi Y?

Teoretycznie to jest uzasadnione pytanie, bo istnieje jakaś informacja, którą można przekazać w odpowiedzi na powyższe pytanie, jednak wszystko zależy od woli urzędnika, który może dobrze skojarzyć nasze pytanie z jakimś faktem. Zawsze lepiej jest precyzyjnie wskazać informacje i poprosić np. o:

Dokument na podstawie którego podjęto decyzję o naprawie drogi X przed naprawą drogi Y.

Każdorazowo musimy wskazać jakieś istniejące informacje, informacje których istnienie (lub brak istnienia) podejrzewamy. Organ musi nam w odpowiedzi:

  • udostępnić wskazane informacje,
  • stwierdzić, że takie informacje nie istnieją lub
  • odmówić udzielenia informacji w drodze decyzji administracyjnej.

Kiedy uzyskamy informacje

Organ jest zobowiązany do udzielenia informacji bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu 14 dni. To znaczy powinien odpowiedzieć w ciągu kilku dni (patrz art. 13 udip).

Jeśli udzielenie informacji nie jest zwyczajnym wyciągnięciem dokumentu i przesłanianiem do wnioskodawcy, a przygotowanie informacji wymaga szczególnej pracy, np. opracowania specjalnej formy, to Organ może przedłużyć termin do 2 miesięcy.

Co zrobić jeśli Organ odmówił udzielenia informacji

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy odmowa jest wydana w formie decyzji administracyjnej, tj. czy zawiera wskazanie konkretnych przepisów na podstawie których urząd uważa że może odmówić udzielenia informacji oraz czy pismo zawiera informację o prawie i trybie odwołania od tej decyzji.

Jeśli odmowa nie zawiera tych kluczowych informacji, to możemy taką odpowiedź odmowną potraktować jako zwykłą korespondencję. W tej sytuacji należy przypomnieć Organowi jego obowiązki i postraszyć sądem, to zwykle skutkuje.

W przypadku dalszej zwłoki w udzieleniu wnioskowanej informacji publicznej lub zwłoki w przedstawieniu odmowy udzielenia informacji publicznej w drodze decyzji administracyjnej w ustawowym terminie będę zmuszony skierować skargę na bezczynność Organu do WSA.

W żadnym wypadku nie powinniśmy popuszczać terminu, ponieważ termin jest sztywny i nie jest uzależniony od tego czy urząd z nami koresponduje. Teoretycznie takie pismo możemy zignorować, a po upływie 14 dni skarżyć Organ za bezczynność.

Organ się uparł i nie udzielił informacji

Jeśli po upływie terminu Organ nadal nie udostępnił informacji wysyłamy skargę do WSA za pośrednictwem Organu, niech sąd rozstrzygnie czy Organ powinien udostępnić informacje.

Organ zasłania się tajemnicą lub ochroną danych osobowych

Nawet w przypadku gdy pewna części informacji może być objęta ochroną — a często tak faktycznie nie jest — to nie może to być powód do odmowy udostępnienia pozostałych nie objętych ochroną części. Zwróćmy uwagę czy na uzasadnienie, być może można je podważyć bo np. wystarczy zamazać niektóre elementy dokumentu.

Wszyscy mamy prawo do informacji

Każdy z nas ma prawo dostępu do informacji publicznych, prawo do wynika z art 61 Konstytucji RP

Art. 61.

  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  1. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
  1. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
  1. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

Ustawy o którym mowa to między innymi najważniejsza z nich czyli ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Na podstawie tych przepisów każdy może wystąpić z wnioskiem o dostęp do informacji publicznych, wniosek nie musi mieć mieć żadnej szczególnej formy, możemy taki wniosek z całą mocą prawa wystosować np. ustnie lub przy pomocy poczty elektronicznej.

Więcej informacji

Fundacja Batorego przygotowała poradnik dotyczący informacji publicznej

Polecam kilka krótkich prezentacji opublikowanych przez Sieć Obywatelska Watchdog Polska


Proszę o zostawianie pytań poniżej, będziemy rozwijać ten przewodnik :smile:

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej, dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 u.d.i.p., który stanowi, że podmiot zobowiązany do udostępnienia może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości poniesionych kosztów dodatkowych.

Jeśli UM zażąda od was opłaty za tzw. wyszukanie informacji to nie musicie jej płacić. Zarządzenie burmistrza wprowadzające opłatę zostało zaskarżone, więc można liczyć że zostanie wycofane. Nie mniej jednak warto na prośbę o wniesienie opłaty przypomnieć UM niektóre przepisy.

W wyniku poniższego tekstu UM udostępnił informacje, już bez żądania opłat :smile:

W odpowiedzi na pismo z dnia DD mmmm 2014r o sygnaturze B.1431.XX.YYYY podpisane przez …, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej, dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 u.d.i.p., który stanowi, że podmiot zobowiązany do udostępnienia może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości poniesionych kosztów dodatkowych.

W związku z powyższym proszę o wykazanie kosztów dodatkowych na żądaną w państwa piśmie kwotę opłaty w wysokości XX zł, kosztów związanych ze wskazanym przeze mnie we wniosku sposobem udostępnienia informacji tj. w formie elektronicznej przez jej publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pragnę zauważyć, że zarządzenie Burmistrza Łomianek ma mniejszą wagę niż prawo rangi ustawowej. Przytoczone w państwa piśnie zarządzenie RAG.0050.33.2014 jest sprzeczne z art. 6 u.d.i.p i dlatego jest nieważne. Przedmiotowe zarządzenie wyznacza opłaty zryczałtowane i ustalone z góry, na co nie pozwala art. 15 u.d.i.p.

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że pozycja podmiotów publicznych jest jakościowo inna od podmiotów prywatnych. Podmioty prywatne zgodnie z art. 31 ust. 1 Konstytucji RP mają swobodę działania w każdej sytuacji, a której ustawa tego nie zabrania. Podmioty publiczne, a więc urząd Burmistrza Łomianek mogą zgodnie z art. 7 Konstytucji RP działać jedynie wtedy, gdy istnieje ku temu wyraźna dyspozycja ustawowa. Dlatego Burmistrz Łomianek poza zwrotem kosztów dodatkowych wskazanych w art. 15 u.i.d.p., nie mógł dodatkowo obciążyć opłatami dostępu do informacji publicznej ani żadnych czynności powiązanych takich jak np. wskazana w zarządzeniu opłata za „wyszukanie informacji”.

W związku z powyższym odmawiam wniesienia opłaty ustalonej na postawie przedmiotowego zarządzenia i wzywam państwa do udzielenia informacji bezpłatnie. Jeśli pomimo zwrócenia państwa uwagi na przepisy wymienione powyżej, nadal państwo uważają, że opłata naliczona według przedmiotowego zarządzenia jest prawomocna, to proszę o przedstawienie odmowy udzielenia informacji publicznej spełniającej wymogi formalne narzucone przez art. 16 u.d.i.p.

Przedmiotowy wniosek o dostęp do informacji publicznej został do urzędu przekazany dnia DD mmmm 2014r, a termin bezzwłocznego udzielenia informacji publicznej lub odmowy udzielenia informacji publicznej w drodze decyzji administracyjnej (z podaniem uzasadnienia wynikającego z przepisów prawa) już upłynął. W związku z tym wyznaczam państwu dodatkowy termin udzielenia odpowiedzi na DD mmmm 2014r. Po tym terminie w przypadku braku zgodnego z prawem uzasadnienia kosztów dodatkowych lub nie udzielenia informacji publicznej lub nie wydania decyzji odmownej, wniosę skargę na bezczynność Burmistrza Łomianek do WSA.

Fundacja ePaństwo utworzyła serwis który ułatwia wysyłanie wniosków o dostęp do informacji publicznej.

https://mojepanstwo.pl/moje-pisma

Poniżej pokazuję kilka wniosków które złożyłem przy pomocy tego narzędzia:

  1. https://mojepanstwo.pl/moje-pisma/1zLc7,Wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej
  2. https://mojepanstwo.pl/moje-pisma/M8ASW,Wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej
  3. https://mojepanstwo.pl/moje-pisma/M8ASW,Wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej

Pytania dotyczące działania tej usługi można umieszczać tutaj.

No proszę, a ja wszystko na piśmie, z kartkami biegałem do różnych urzędów… Dzięki, teraz będę działał na miarę XXI w. A swoją drogą, to czy my w Miasteczku aby napewno jesteśmy w XXI wieku, czy może czas się tu zatrzymał ? Pozdrawiam, MMK

Fundacja Fundament opublikowała w samouczek który pozwala określić kolejne kroki przy występowaniu o informację publiczną. Nareszcie proces nie kończy się wyłącznie na urzędzie, ale są także informacje jak postępować np. w przypadku odmowy.

https://mojepanstwo.pl/dostep_do_informacji_publicznej