Giełda pomysłów na uwagi do studium

We wtorek uoływa termin uwag do studium. Może warto wymienić się pomysłami, co warto i co trzeba wpisać. Poniżej lista uwag wymyślonych przez mieszkańców Dąbrowy Zachodniej. Prawa autorskie nie są zastrzeżone.

 1. Usunąć zapisy umożliwiające budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na terenie osiedla Prochownia (strefa 7) Miejsce to przeznaczyć na plac, rynek lub park.

 2. Nie zwiększać intensywności zabudowy w Dolinie Łomiankowskiej w stosunku do obecnego studium. Zmianę tą wprowadzić za kilka lat po rozwiązaniu przez gminę obecnych problemów infrastrukturalnych.

 3. Przewidzieć ścieżki rowerowe przy każdej drodze o randze lokalnej lub wyższej

 4. Zaprojektowć w każdym osiedlu i sołectwie centrum usług lokalnych i plac centralny skomunikowany drogami lub ciągami pieszo-rowerowymi w każdym kierunku.

 5. Ograniczyć zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą tylko do budynków jednolokalowych.

 6. Projektować przecznice ulic nie rzadziej niż co 200 m.

 7. Nie projektowć nowych ślepych ulic oraz wyprowadzić ruchu pieszy i rowerowy z istniejących ślepych ulic poprzez ciągi pieszo-rowerowe.

 8. Wprowadzić zakaz ogrodzonych osiedli .

 9. Obniżyć wysokości zabudowy mieszkalnej do 7 m.

 10. Zaopatrzyć wszystkie ulice w systemy odprowadzające wody opadowe.

 11. Zdefiniować w studium dopuszczalne wskaźniki hałasu na granicy linii zabudowy wzdłuż ulic jako wytyczne do ustalania szerokości pasów zieleni, odległości linii zabudowy, ograniczeń prędkości i ruchu ciężkich pojazdów oraz ewentualnych osłon.

 12. Opracować standardy dotyczące wyglądu zewnętrznego zabudowy oraz zobowiązać inwestorów do uzyskania akceptacji miejskiego architekta lub podobnego urzędu gwarantującego spójność i estetykę wyglądu miejscowości.

 13. na str.77 w dziale - Kierunki rozwoju układu komunikacji drogowej dodać po pkt.3 oddzielny pkt. o następującej treści; Zabieganie przez gminę o wprowadzenie do założeń i projektu S 7 na odcinku ul.Kolejowa - ul.Trenów zabezpieczeń przed szkodliwymi skutkami drogi ekspresowej w postaci tuneli akustycznych na wybranych odcinkach oraz obustronnych pasów zieleni o min. 10 cio metrowej szerokości.

Do pkt.5 do podpunktu c dopisanie na końcu następującego tekstu :
 …uwzględniające postulat gminy Łomianki o przesunięcie trasy na północ poza zurbanizowane tereny gminy Łomianki.

Czy takie pomysły wystarczą jako uwagi do studium? Czy raczej potrzebne są konkrety, mówiące co wykreślić/dopisać/zmienić w dokumencie studium?

Rzeczywiście, ma Pan słuszność. Uwagi powinny być kierowane do konkretnych zapisów, np.: w punkcie XY zmiana opisu na : "… " W opisie obszaru VA uwzględnić uzupełnienie: "… "

Itd, itp.

Pozdrawiam, MMK

Macie rację. Luźno formułowane postulaty do pewnego stopnia bronią się na etapie wniosków (czyli przed projektem). Uwagi muszą odnosić się do projektu. Większość powyższych pomysłów tego postulatu raczej nie spełnia. Nieraz jednak nie da się odnieść do konkretnego zapisu. Zabudowa Doliny Łomiankowskiej jest tego przykładem. To studium trzeba by napisać od nowa by spełnić postulat w tym zakresie.

1 polubienie