Dokąd zmierzamy?

Uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki, wyłożonego do publicznej wiadomości.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/125-dokad-zmierzamy.html