41 milionów inwestycji, 22 miliony obligacji oraz budżet na 2020 rok

Rada Miejska w Łomiankach planuje obrady nad uchwałą pozwalającą na emisję obligacji na kwotę 22 milionów. Plan emisji obligacji wynika z budżetu na 2020 rok, przyjętego na posiedzeniu Rady Miejskiej z 9 stycznia:

Niektórych informacja o obligacjach zaskoczyła inni chcą zmieniać plany w związku pandemią.

Tymczasem o obligacjach było wiadomo od września 2019 roku, kiedy z konsultowano z radnymi projekt budżetu na 2020 roku. W listopadzie 2019 roku skierowano projekt budżetu do RIO.

Prawie 39 milionów na inwestycje (aktualnie 41)

W uchwale warto zwrócić uwagę na te kwoty:

  1. Inwestycje na kwotę 39 milionów, 3 marca podniesione do 41 milionów.
  2. Emisja obligacji na 22 miliony.
  3. Prawie 3 miliony na spłatę zobowiązań z poprzedniej kadencji.
  4. Deficyt budżetu to 19 milionów — tyle nam brakuje by zrealizować zaplanowane inwestycje i powoli spłacać zobowiązania poprzedników.

W BIUM 2/2020 możemy zobaczyć jak kształtują się wszystkie wydatki z budżetu:

Na co składa się kwota 41 milionów na inwestycje?

Wszystkie inwestycje przyjęte w styczniu budżecie na 2020 rok, można sprawdzić w treści uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020 Nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 stycznia 2020 roku, jednak z uwagi na to, że jest to skan dokumentu papierowego trudno w nim odnaleźć to na co warto warto zwrócić uwagę.

Ponadto budżet był w tym roku aktualizowany np. 11 marca, kiedy to rada jednogłośnie przyjęła poprawki do budżetu i podniosła kwotę inwestycji do 41 milionów.

Czyli co składa się na kwotę 41 milionów, możemy szybko przejrzeć z materiałów przekazanych radnym przed posiedzeniem Rady Miejskiej, w szczególności tabeli Nr 2a do uchwały:

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
600 Transport i łączność 19 577 000
60016 Drogi publiczne gminne 19 577 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 577 000
Wszystkie drogi są pokazane osobno poniżej
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 180 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 180 000
2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne 700 000
2020/09 Pozyskanie gruntów pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej-cele inwestycyjne 2 169 000
2020/10 Pozyskanie gruntów pod budowę nowej Szkoły Podstawowej w Kiełpinie 2 311 000
70095 Pozostała działalność 1 300 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 300 000
2015/28 Modernizacja budynków komunalnych 500 000
2019/01 Budowa budynku komunalnego 800 000
720 Informatyka 116 368
72095 Pozostała działalność 116 368
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 494,40
2020/11 Budowa publicznych punktów dostępu do internetu (“hotspotów”) 51 494,40
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 873,60
2020/11 Budowa publicznych punktów dostępu do internetu (“hotspotów”) 12 873,60
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52 000
2020/35 Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych 52 000
750 Administracja publiczna 915 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 900 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000
2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem 100 000
2020/12 Budowa budynku miejskiej aktywności lokalnej “Miejsce Aktywności Lokalnej-Jaśminowa” 800 000
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 15 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000
2020/13 Zakup licencji INFO-SYSTEM BUDŻET na potrzeby CUW 15 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 110 220
75412 Ochotnicze straże pożarne 900 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000
2020/25 Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach wraz ze świetlicą dla młodzieży na działce nr 819/3 200 000
2020/26 Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim wraz ze świetlicą dla młodzieży 200 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000
2020/27 Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach 500 000
75495 Pozostała działalność 210 220
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 220
2020/14 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki 210 220
801 Oświata i wychowanie 3 572 000
80101 Szkoły podstawowe 3 070 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 070 000
2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej 2 520 000
2020/28 Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Kiełpinie wraz z infrastrukturą sportową (boiska), na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 500 000
2020/32 Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 50 000
80104 Przedszkola 502 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 502 000
2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw 1 000
2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej 501 000
855 Rodzina 40 000
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 40 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000
2019/02 Budowa żłobka miejskiego 40 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 300 502
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 450 000
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 4 400 000
“Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” 4 400 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000
2020/15 Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska 50 000
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 200 000
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 000
“Gminny program wymiany pieców” 200 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 580 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 580 000
2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki 500 000
2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki 80 000
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 60 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000
2020/16 Zakup kontenerów KP 21 na GPSZOK 60 000
90095 Pozostała działalność 3 010 502
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 908 043
2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski 20 000
2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych 110 502
2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw 100 000
2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej 230 000
2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS 950 000
2019/27 Rozbudowa parku linowego 17 541
2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej 200 000
2020/17 Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Kiełpinie w zakresie infrastruktury sportowej 50 000
2020/18 Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż 20 000
2020/29 Wykonanie projektu i przebudowa pomieszczeń na parterze ICDS 10 000
2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekracyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej 1 000 000
2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw 200 000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 630
2019/27 Rozbudowa parku linowego 63 630
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 829
2019/27 Rozbudowa parku linowego 38 829
926 Kultura fizyczna 1 600 000
92601 Obiekty sportowe 1 600 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 600 000
2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun 1 600 000
Razem 41 711 090

Drogi

W ramach budżetu zaplanowaliśmy inwestycje w drogi, wiele pozycji zawiera kwoty pozwalające na rozpoczęcie prac, niektóre symboliczne kwoty pozwalają otworzyć zadania i mają za zadanie pokazać chęć podjęcia inwestycji w kolejnych latach.

Drogi publiczne gminne 19,577,000
2008/32 Budowa Al. Chopina 78,000
2013/03 Przebudowa ul. Długiej 2,210,000
2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej 250,000
2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej 35,000
2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej 500,000
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań 45,000
2015/23 Przebudowa ul. Miłej 1,000
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej 1,000
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa) 1,000
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki 1,000
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej 12,725,000
2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej 300,000
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul.Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska) 1,000
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska) 1,500,000
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej 1,000
2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej 1,000
2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza 1,000
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej 500,000
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei 1,000
2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych 500,000
2017/13 Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej) 1,000
2017/14 Projekt i budowa ulicy Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysieńki) 1,000
2017/15 Przebudowa ul. Pancerz i ul. Stary Tor 1,000
2017/16 Przebudowa ul. Brzósko 1,000
2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał ( ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła ) 1,000
2018/04 Budowa parkingu P+R 1,000
2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki 150,000
2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada 100,000
2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej 215,000
2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym 100,000
2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego 80,000
2020/01 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej 1,000
2020/02 Rozbudowa ul. Spacerowej 1,000
2020/03 Rozbudowa ul. Łużyckiej 1,000
2020/04 Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej 1,000
2020/05 Rozbudowa ul. Wąskiej 1,000
2020/06 Rozbudowa ul. Łąkowej 1,000
2020/07 Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywej 1,000
2020/08 Budowa ul. Paderewskiego 57,000
2020/19 Budowa chodnika w ul. Waligóry 100,000
2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej 10,000
2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze 10,000
2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej 10,000
2020/23 Projekt i budowa ulicy Rolniczej (od ul. Rolniczej w kierunku śluzy na wale Wiślanym) 10,000
2020/24 Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej w kierunku J.Dziekanowskiego) 10,000
2020/31 Przebudowa ul. Żywicznej 10,000
2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej 50,000

Poprzednicy zostawili prawie 19 milionów długów

To normalne, że gmina emituje obligacje by realizować inwestycje i nikt nie ma o to pretensji do poprzedników. Jednak nie jest prawdą, że pozostawili gminę bez długów.

W sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2018 rok możemy znaleźć Sprawozdanie: stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z.

W 2019 i 2020 spłacimy 5.5 miliona zobowiązań poprzedników.

W tegorocznym budżecie planujemy spłacić prawie 3 miliony z pozostałych prawie 19 milionów zobowiązań zaciągniętych przez poprzedników.

W tym obligacji wyemitowanych w 2015 roku. Wcześniej w latach 2011 i 2012 także gmina Łomianki emitowała obligacje

Warto tutaj zwrócić uwagę na terminy spłaty tych zobowiązań, które przypadają na aktualną i kolejną kadencję.